Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa  Nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu o ponad stuletniej tradycji, mieści się w budynku wybudowanym w 1900 roku. Budynek szkoły jest wpisany do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora w Przemyślu od 1991 roku.

Szczególne wydarzenia w życiu szkoły, to:

1994 r. – przywrócenie szkole imienia Patrona w 100-lecie istnienia szkoły;

1997 r. – ufundowanie sztandaru przez Radę Rodziców w 100. Rocznicę nadania szkole imienia;

2000 r. – ufundowanie tablicy pamiątkowej w 100. Rocznicę oddania budynku szkoły przez społeczność miasta.

W 2002 roku szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a w 2008, jako jedna z 19 szkół w Polsce – Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
W 2003 roku otrzymała Certyfikat „Szkoła z klasą”. Uczniowie realizujący pod kierunkiem nauczycieli, projekty edukacyjne własnego pomysłu, zostali uhonorowani tytułem „Uczniowie z klasą”. 4 nauczycieli uzyskało w ramach programu doskonalenia kadry tytuł „Nauczyciel z klasą”. W marcu 2007 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoła Ucząca Się”.

Od 2003 roku tworzone są w szkole klasy integracyjne, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem ze swoimi rówieśnikami. Równocześnie realizowany jest Program Wychowawczy „Otwarci na integrację”

We wrześniu 2007 roku, uchwałą Rady Miasta do nazwy szkoły dopisano: „…z Oddziałami Integracyjnymi”. Jest to jedyna tego typu szkoła w mieście.

Dla realizacji swoich zadań statutowych szkoła posiada 14 sal lekcyjnych i 2 sale do zajęć w grupach, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, multimedialną pracownię językową, gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej, pokój nauczycielski, biura szkoły i księgowości, pokój pedagoga szkolnego, psychologa , terapeuty i logopedy.

Od 18 lat uczniowie wydają własną gazetkę „ Umma Gumma”. Nasza gazetka była kilka razy nagradzana przez profesjonalne jury dziennikarskie.

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną z dożywianiem.

Kadra naszej szkoły – 48 osób –  jest profesjonalnie przygotowana do pracy z dziećmi i stale się doskonali. W administracji i obsłudze szkoły pracuje 10 osób.

Propagowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych jest w naszej szkole sprawą priorytetową. Powszechnie stosowaną metodą rozwijania wrażliwości, umiejętności i zdobywania wiedzy przez uczniów jest projekt edukacyjny.

Co roku w naszej szkole realizowane są programy innowacyjne, które znajdują uznanie Kuratorium Oświaty.

W szkole działa Szkolny Klub Europejski. Jest on od kilku lat organizatorem powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem „ Podróż bez paszportu”.

Mimo braku bazy sportowej uczniowie zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedenastka” osiągają wysokie lokaty w zawodach sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym. Od 1998 roku UKS organizuje co roku Halowy Turniej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych.

Nasi uczniowie od lat popisują się występami artystycznymi w różnych przeglądach i konkursach.

Nasza szkoła:

Pomaga odnieść sukces każdemu dziecku,

Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

Wspiera rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Organizuje zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia stymulujące rozwój,

Jest miejscem wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną,

Wzbogaca swoją bazę i dostosowuje się do potrzeb uczniów,

Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nieustannie doskonalącą się i dokształcającą,

Zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej,

Wspiera rodziców w zakresie wychowania.

Wizja absolwenta

Absolwent naszej szkoły to trzynastolatek dojrzały, odpowiedzialny, mający poczucie sensu życia i zdrowy fizycznie, kierujący się w swoim postępowaniu zasadami moralno-etycznymi zawartymi w Dekalogu, przyjazny w stosunku do ludzi i świata, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą. Potrafi ocenić swoje możliwości, zna swoje mocne i słabe strony, tworzy dobre relacje z innymi. Mając poczucie szacunku dla siebie i innych umie współżyć w grupie. Prezentując postawy patriotyczne, zachowuje tradycje oraz zwyczaje. Znając zdrowy styl życia dba o swoje bezpieczeństwo. Swoją odpowiedzialność i dojrzałość przejawia wypełniając rzetelnie zadania wynikające
z przynależności do rodziny i innych społeczności.

Absolwent naszej szkoły otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające mu podjąć dalszą naukę w gimnazjum, gdyż:

–          umie płynnie i wyraziście czytać ze zrozumieniem, wypowiadać się na określony temat;

–          potrafi wnioskować i stawiać hipotezy, uzasadnia swój pogląd, rozwiązuje problemy w twórczy sposób;

–          umie słuchać, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, potrafi to robić także w języku obcym;

–          ma taki zasób wiedzy, który pozwala mu rozumieć procesy zachodzące w otaczającym go środowisku i świecie, dostrzega zagrożenia środowiska naturalnego;

–          wie jak się uczyć i korzystać z dostępnych współczesnej cywilizacji źródeł informacji, zna podstawowe zasady obsługi komputera, odczytuje znaki pozawerbalne, posługuje się mapą, tabelą, diagramem;

–          liczy, kalkuluje, mierzy;

–          potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie w różnych, właściwych dla podstawowego poziomu kształcenia formach;

–          zna język sztuki i kultury na poziomie pozwalającym mu na świadome obcowanie ze wszystkimi formami sztuki;

–          jest ciekawy świata i ludzi.

Misja Szkoły

Szkoła nasza w swoich poczynaniach dąży, by być bezpieczną dla ucznia, wspierać go w rozwoju oraz wspomagać rodziców w wychowaniu.

Za najważniejszy cel swojego działania szkoła przyjmuje stworzenie uczniom optymalnych warunków, pozwalających im osiągnąć pełną dojrzałość, właściwą dla 13-latka.
Proces wychowania jest ukierunkowany na kształtowanie czterech podstawowych obszarów rozwoju ucznia, by absolwent naszej szkoły był dzieckiem zdrowym, dojrzałym, odpowiedzialnym i miał poczucie sensu życia.

Rozmiar czcionki
Kontrast