mickiewicz2PATRON SZKOŁY ADAM MICKIEWICZ

KALENDARIUM ŻYCIA WIESZCZA

1798 24 XII urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem (chyba) jako drugi syn Mikołaja i
Barbara Majewskich, ochrzczony imionami Adam Bernard. Będzie miał jeszcze dwóch

młodszych braci.

1807 Zaczyna naukę w szkole oo. Dominikanów w Nowogródku. Powtarzając tam trzecią
klasę, pozna Jana Czeczota, odtąd najbliższego przyjaciela i późniejszego filomatę.

1812 28 V umiera ojciec, Mikołaj Mickiewicz, opiekę nad chłopcami przejmuje wuj, sędzia
Medard Rostocki z Ruty.

4 VII do Nowogródka wkraczają wojska napoleońskie pod wodzą króla Westfalii Hieronima i
ks. Józefa Poniatowskiego. Trzynastoletni Adam widzi powracających z wojskiem
Księstwa Warszawskiego zbiegłych za Niemen sąsiadów i znajomych (ja tylko jedną
taką wiosnę miałem w życiu…).

1815
Kończy szkołę i zaczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim na wydziale… Fizyko-
Matematycznym. Wkrótce zostaje stypendystą rządowym jako kandydat do zawodu

nauczycielskiego.

1817 Odbywa się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Filomatów.

1818 W „Tygodniku Wileńskim” ukazuje się pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza
„Zima miejska”, będący raczej świadectwem pilnych nauk u klasyków niż zapowiedzią
romantycznego geniuszu.

1848 Gwałtowne wystąpienie Mickiewicza podczas audiencji u papieża Piusa IX: „Wiedz, że
Duch Boży jest w bluzach paryskich robotników”. Przekonany że Wiosna Ludów daje
szansę sprawie polskiej, Mickiewicz zawiązuje w Rzymie 14-osobowy zaczątek Legion
polskiego do walki z Austrią. Sam, rozstaje się z Legionem (wzmocnionym o 300
ochotników z Paryża) w Mediolanie i wraca do Paryża.

1849 Mickiewicz zostaje redaktorem „La Tribune des Peuples” („Trybuny Ludów”)
10 XI wychodzi ostatni numer pisma.
1850 przychodzi na świat ostatnie dziecko Mickiewiczów, Józef Teofil Rafał

1852 Mickiewicz zostaje pozbawiony katedry w College de France, odrzucona zostaje jego
kolejna prośba o naturalizację we Francji zostaje bibliotekarzem w Bibliotece Arsenału.

1855 5 III umiera Celina.
IX – Mickiewicz wyjeżdża do Turcji aby poprzeć politykę księcia Adama

Czartoryskiego na Wschodzie i 22 tego miesiąca przybywa do Konstantynopola.

6-17 X – Adam przebywa w obozie Sadyka-Paszy (Michała Czajkowskiego) w Burgas.

26 XI 1855 po nagłym ataku choroby Adam Mickiewicz umiera.