INTEGRACJA

Integracja w naszej Szkole

  • W roku szkolnym 2002/2003 w naszej szkole utworzono pierwszy oddział klasy integracyjnej,realizując integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiono dzieciom
    o zróżnicowanych, specjalnych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie.
  • W listopadzie 2007r uchwałą Rady Miasta do nazwy szkoły dopisano: „…z Oddziałami Integracyjnymi” zmieniając nazwę szkoły na Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Na chwilę obecną jest to jedyna tego typu placówka w naszym mieście, co jest powodem naszej dumy.
  • Nad prawidłowym przebiegiem procesu rewalidacyjno – edukacyjnym czuwa 13 specjalistów w tym oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, specjaliści terapii pedagogicznej, logopeda, psycholog, pedagog szkolny, rehabilitant.
  •  W swojej pracy staramy się kierować dewizą: „Prawdziwa integracja rodzi się w sercu człowieka”.

 Co daje nam wszystkim integracja w szkole?

Od wielu lat obserwujemy korzyści wypływające z edukacji włączającej, jakie odnoszą zarówno uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i ich zdrowi rówieśnicy.
W szkole realizowany jest program wychowawczy „Otwarci na integrację”. W ramach tego programu uczniowie niepełnosprawni objęci są wielorakimi działaniami, zmierzającymi do budowania poczucia własnej wartości,  uzyskując pełny rozwój, zwłaszcza emocjonalny
i społeczny, który trudno byłoby im osiągnąć w warunkach domowej izolacji. Ucząc się w klasie integracyjnej uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w masowej  szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami życia codziennego. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym
i dostrzegania w nich ich zalet i walorów, uczą się szeroko rozumianej tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia, stają się wrażliwymi ludźmi.  Nauczyciele ucząc w klasie integracyjnej wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi. Rodzice uczniów zarówno pełnosprawnych jaki niepełnosprawnych uczniów mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Rozmiar czcionki
Kontrast