DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ADAMA MICKIEWICZA W JARSOŁAWIU

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp11jaroslaw.pl/
Data publikacji strony internetowej: [ 2016-01-20 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-02-27 ].
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-02-27 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje dodatkowe – strona posiada:
podświetlane linki
mapa strony
jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Kontakt i informacje zwrotne
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bożena Cieślak
e-mail sekretariat@sp11.jaroslaw.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły
telefon: 166212443.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Żądanie będzie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest w znacznym stopniu dostępny architektonicznie:
główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy Kraszewskiego. Wejście jest jasno oświetlone, szerokie, zadaszone, prowadzą do niego schody antypoślizgowe oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych;
na terenie przyszkolnym są miejsca parkingowe, w tym 2 oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych przy wjeździe od ul. Kraszewskiego;
w budynku A znajduje się dźwig osobowy z wejściem od zewnątrz i wewnątrz budynku dostosowany do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się i służy do przemieszczania się na parter, piętro i do szatni (piwnica);
w holu głównym budynku znajduje się podjazd dla osób z ograniczeniami mobilności;
dla osób z ograniczeniami mobilności w budynku dostępne są na parterze: sekretariat, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, siłownia, gabinety specjalistyczne, gabinet pielęgniarki, stołówka, świetlica, toaleta dla osób niepełnosprawnych, szatnie;
w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
do udzielania informacji przy wejściu głównym znajduje się domofon obsługiwany przez pracowników sekretariatu;
do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem;
w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, 2 nauczycieli posługuje się językiem migowym w stopniu podstawowym;
w budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
w budynku B i D nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Rozmiar czcionki
Kontrast