Szkoła Podstawowa  Nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu o ponad stuletniej tradycji, mieści się w budynku wybudowanym w 1900 roku. Budynek szkoły jest wpisany do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora w Przemyślu od 1991 roku.

Szczególne wydarzenia w życiu szkoły, to:

1994 r. – przywrócenie szkole imienia Patrona w 100-lecie istnienia szkoły;

1997 r. – ufundowanie sztandaru przez Radę Rodziców w 100. Rocznicę nadania szkole imienia;

2000 r. – ufundowanie tablicy pamiątkowej w 100. Rocznicę oddania budynku szkoły przez społeczność miasta.

W 2002 roku szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a w 2008, jako jedna z 19 szkół w Polsce – Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
W 2003 roku otrzymała Certyfikat „Szkoła z klasą”. Uczniowie realizujący pod kierunkiem nauczycieli, projekty edukacyjne własnego pomysłu, zostali uhonorowani tytułem „Uczniowie z klasą”. 4 nauczycieli uzyskało w ramach programu doskonalenia kadry tytuł „Nauczyciel z klasą”. W marcu 2007 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoła Ucząca Się”.

Od 2003 roku tworzone są w szkole klasy integracyjne, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem ze swoimi rówieśnikami. Równocześnie realizowany jest Program Wychowawczy „Otwarci na integrację”

We wrześniu 2007 roku, uchwałą Rady Miasta do nazwy szkoły dopisano: „…z Oddziałami Integracyjnymi”. Jest to jedyna tego typu szkoła w mieście.

Dla realizacji swoich zadań statutowych szkoła posiada 14 sal lekcyjnych i 2 sale do zajęć w grupach, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, multimedialną pracownię językową, gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej, pokój nauczycielski, biura szkoły i księgowości, pokój pedagoga szkolnego, psychologa , terapeuty i logopedy.

Od 18 lat uczniowie wydają własną gazetkę „ Umma Gumma”. Nasza gazetka była kilka razy nagradzana przez profesjonalne jury dziennikarskie.

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną z dożywianiem.

Kadra naszej szkoły – 48 osób –  jest profesjonalnie przygotowana do pracy z dziećmi i stale się doskonali. W administracji i obsłudze szkoły pracuje 10 osób.

Propagowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych jest w naszej szkole sprawą priorytetową. Powszechnie stosowaną metodą rozwijania wrażliwości, umiejętności i zdobywania wiedzy przez uczniów jest projekt edukacyjny.

Co roku w naszej szkole realizowane są programy innowacyjne, które znajdują uznanie Kuratorium Oświaty.

W szkole działa Szkolny Klub Europejski. Jest on od kilku lat organizatorem powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem „ Podróż bez paszportu”.

Mimo braku bazy sportowej uczniowie zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedenastka” osiągają wysokie lokaty w zawodach sportowych na szczeblu miejskim i powiatowym. Od 1998 roku UKS organizuje co roku Halowy Turniej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych.

Nasi uczniowie od lat popisują się występami artystycznymi w różnych przeglądach i konkursach.

Nasza szkoła:

Pomaga odnieść sukces każdemu dziecku,

Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

Wspiera rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Organizuje zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia stymulujące rozwój,

Jest miejscem wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną,

Wzbogaca swoją bazę i dostosowuje się do potrzeb uczniów,

Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nieustannie doskonalącą się i dokształcającą,

Zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej,

Wspiera rodziców w zakresie wychowania.

Rozmiar czcionki
Kontrast