Absolwent naszej szkoły to trzynastolatek dojrzały, odpowiedzialny, mający poczucie sensu życia i zdrowy fizycznie, kierujący się w swoim postępowaniu zasadami moralno-etycznymi zawartymi w Dekalogu, przyjazny w stosunku do ludzi i świata, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą. Potrafi ocenić swoje możliwości, zna swoje mocne i słabe strony, tworzy dobre relacje z innymi. Mając poczucie szacunku dla siebie i innych umie współżyć w grupie. Prezentując postawy patriotyczne, zachowuje tradycje oraz zwyczaje. Znając zdrowy styl życia dba o swoje bezpieczeństwo. Swoją odpowiedzialność i dojrzałość przejawia wypełniając rzetelnie zadania wynikające
z przynależności do rodziny i innych społeczności.

Absolwent naszej szkoły otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające mu podjąć dalszą naukę w gimnazjum, gdyż:

–          umie płynnie i wyraziście czytać ze zrozumieniem, wypowiadać się na określony temat;

–          potrafi wnioskować i stawiać hipotezy, uzasadnia swój pogląd, rozwiązuje problemy w twórczy sposób;

–          umie słuchać, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, potrafi to robić także w języku obcym;

–          ma taki zasób wiedzy, który pozwala mu rozumieć procesy zachodzące w otaczającym go środowisku i świecie, dostrzega zagrożenia środowiska naturalnego;

–          wie jak się uczyć i korzystać z dostępnych współczesnej cywilizacji źródeł informacji, zna podstawowe zasady obsługi komputera, odczytuje znaki pozawerbalne, posługuje się mapą, tabelą, diagramem;

–          liczy, kalkuluje, mierzy;

–          potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie w różnych, właściwych dla podstawowego poziomu kształcenia formach;

–          zna język sztuki i kultury na poziomie pozwalającym mu na świadome obcowanie ze wszystkimi formami sztuki;

–          jest ciekawy świata i ludzi.