Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu
o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama jak
w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Mała klasa  umożliwia wszechstronny rozwój wszystkim dzieciom, zarówno zdrowym, jak i tym, ze specjalnymi potrzebami integracyjnymi. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny (nauczyciel wspomagający).

Zadaniem pedagoga specjalnego jest:
– dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze  specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
– udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne ,
– budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej.

W klasie integracyjnej mają szansę uczyć się uczniowie z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi  ze swoimi rówieśnikami w normie rozwojowej. Integracja ma na celu zlikwidowanie podziału między światem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczniowie pełnosprawni uczą się pozytywnego nastawienia do „inności” kolegów, walczą z uprzedzeniami.

Opowiadamy  się za pełną integracją, która  włącza do klas uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. :
– niesłyszący i słabowidzący
– niewidomi i słabowidzący
– niepełnosprawni ruchowo
– niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim
– ze sprzężoną niepełnosprawnością
– niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym
– z zaburzeniem zachowania (autyzm)
– z chorobami przewlekłym

Dobieramy klasy tak, aby byli w nich uczniowie z różnymi potrzebami specjalnymi. Nie tworzymy enklaw dla dzieci na wózkach czy dzieci z niedosłuchem. To zaprzeczałoby idei integracji.

Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie:

  • stosuje się aktywne metody nauczania,
  • różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań  dobierając indywidualnie formę pracy do możliwości psychofizycznych dziecka,
  • zwraca się dużą uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych
    i interpersonalnych.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast